* Thành tích tập thể

– Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm học 2011- 2012

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2012- 2013

– Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm học 2013- 2014

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014- 2015

– Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm học 2015- 2016

– Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm học 2016- 2017

– Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm học 2018- 2019

 

* Thành tích cá nhân

  1. Nguyễn Ngọc Cường

– Bằng khen Bộ LĐ TB&XH năm học 2009 – 2010

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2009- 2010

– Bằng lao động sáng tạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm học 2009 – 2010

  1. Nguyễn Mạnh Toàn

– Bằng khen Trung ương hội Sinh viên Việt Nam năm học 2013 – 2014

– Bằng khen Trung ương hội Sinh viên Việt Nam năm học 2014 – 2015

– Bằng khen Trung ương hội Sinh viên Việt Nam năm học 2015 – 2016

– Bằng khen Trung ương hội Sinh viên Việt Nam năm học 2016 – 2017

– Bằng khen Bộ NN&PT nông thôn năm học 2018-2019

  1. Nguyễn Thị Thùy Linh

– Bằng khen Bộ NN&PT nông thôn năm học 2017-2018

– Bằng khen BCH Công đoàn NN&PT nông thôn Việt Nam